Usługi 3D

Modelowanie BIM

wyślij zapytanie ofertowe

Modelowanie BIM (Building Information Modeling) to zaawansowana metoda tworzenia trójwymiarowych modeli cyfrowych budynków lub infrastruktury, która integruje dane dotyczące geometrii, materiałów, funkcji, harmonogramów i kosztów. Jest to proces, który wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie BIM do stworzenia wirtualnego odpowiednika rzeczywistego projektu budowlanego.

Modelowanie BIM przyczynia się do poprawy jakości projektów budowlanych, skracania czasu realizacji i ograniczania kosztów. Jest coraz bardziej popularne w branży budowlanej i infrastrukturalnej, pomagając tworzyć bardziej precyzyjne, efektywne i zrównoważone rozwiązania.

KLUCZOWE ASPEKTY BIM

 • Trójwymiarowa Reprezentacja: BIM umożliwia tworzenie dokładnych trójwymiarowych modeli budynków lub obiektów infrastruktury, które obejmują wszystkie ich elementy.
 • Integracja Danych: Model BIM to centralne źródło informacji, które łączy dane z różnych dziedzin, takich jak architektura, struktura, instalacje, harmonogramy i koszty.
 • Koordynacja i Kolizje: BIM pozwala na wczesne wykrywanie kolizji między różnymi elementami projektu, co eliminuje konflikty w fazie wykonawczej.
 • Analizy i Symulacje: Dzięki danym zawartym w modelu BIM, można przeprowadzać różnego rodzaju analizy, takie jak analiza przepływu energii, wytrzymałości czy efektywności energetycznej.
 • Wizualizacje: Model BIM pozwala na tworzenie realistycznych wizualizacji projektów, co ułatwia komunikację z klientami i zespołem projektowym.
 • Dokumentacja: Automatycznie generuje dokumentację projektową, w tym rysunki techniczne, listy materiałów i specyfikacje.
 • Zarządzanie Projektem: modelowanie BIM może służyć do zarządzania harmonogramami, kosztami i zasobami projektu.
 • Śledzenie Zmian: Dzięki historii zmian w modelu BIM, można monitorować i kontrolować ewolucję projektu na przestrzeni czasu.
 • Zrównoważony Rozwój: BIM pomaga w projektowaniu bardziej ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych.
 • Współpraca Zespołowa: Projektanci, inżynierowie i inni specjaliści mogą współpracować nad jednym modelem BIM, co poprawia efektywność procesu projektowego.
 • As-built BIM: Po zakończeniu budowy można uaktualnić model BIM, aby odzwierciedlał rzeczywiste wykonanie budowlane, co ułatwia zarządzanie nieruchomością.

JAKĄ KORZYŚĆ DAJE MODELOWANIE BIM?

Modelowanie BIM

Optymalizacja procesu budowlanego

Dzięki BIM można zoptymalizować sekwencję i plan budowy, co może przyspieszyć realizację projektu i obniżyć koszty.

Redukcja konfliktów

Dzięki wczesnemu wykrywaniu kolizji i konfliktów, BIM pomaga uniknąć opóźnień i problemów w trakcie budowy.

Usprawnienie utrzymania

Po zakończeniu budowy model BIM można dostosować do rzeczywistego wykonania budowlanego, co ułatwia utrzymanie obiektu i zarządzanie cyklem jego życia.

Współpraca zespołowa

Modelowanie BIM umożliwia wielu specjalistom pracę nad jednym wspólnym modelem, co poprawia efektywność współpracy.

Zrównoważony rozwój

BIM pomaga projektować bardziej ekologiczne i zrównoważone rozwiązania, które przyczyniają się do ochrony środowiska.

Łatwiejsza modernizacja i rozbudowa

Model BIM ułatwia modernizację lub rozbudowę istniejących budynków, ponieważ zawiera dokładne informacje o istniejącej strukturze.

Dostępność na żądanie

Model BIM jest łatwo dostępny i można go aktualizować w miarę potrzeb, co ułatwia dostęp do najnowszych informacji o projekcie.

GDZIE SIĘ STOSUJE MODELOWANIE BIM ?
 • Planowanie i projektowanie: modelowanie BIM jest wykorzystywane do tworzenia precyzyjnych modeli trójwymiarowych budynków oraz infrastruktury, co umożliwia architektom, inżynierom i projektantom dokładne planowanie i projektowanie różnych elementów konstrukcyjnych.
 • Analiza wydajności budynku: Modele BIM są wykorzystywane do analizy wydajności energetycznej, przepływu powietrza, oświetlenia naturalnego i innych czynników związanych z wydajnością budynku. Pomaga to projektantom i inwestorom w optymalizacji projektów pod kątem oszczędności energii i zrównoważonego projektowania.
 • Koordynacja i zarządzanie projektem: modelowanie BIM ułatwia koordynację między różnymi specjalistami, takimi jak architekci, inżynierowie, kontrahenci i właściciele, poprzez zapewnienie jednolitej platformy danych i informacji projektowych. Dzięki temu możliwe jest lepsze zarządzanie projektem oraz minimalizacja ryzyka błędów i konfliktów w trakcie budowy.
 • Estymacja kosztów i harmonogramów: Modele BIM są wykorzystywane do estymacji kosztów budowy oraz do tworzenia harmonogramów prac. Dzięki precyzyjnym danym z modeli BIM, możliwe jest dokładne określenie ilości potrzebnych materiałów oraz czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych etapów budowy.
 • Zarządzanie fasadami i instalacjami: BIM jest stosowany do zarządzania fasadami, systemami wentylacyjnymi, instalacjami elektrycznymi oraz innymi elementami technicznymi budynku. Dzięki temu możliwe jest lepsze planowanie, instalacja i konserwacja tych systemów przez cały cykl życia budynku.
 • Zarządzanie nieruchomościami: Modele BIM są wykorzystywane do zarządzania nieruchomościami poprzez śledzenie zmian w budynkach, planowanie konserwacji, modernizacji oraz remontów. Dzięki aktualnym danym z modeli BIM, możliwe jest lepsze zarządzanie nieruchomościami i minimalizacja kosztów związanych z utrzymaniem budynków.
 • Komunikacja z interesariuszami: BIM ułatwia komunikację z interesariuszami, takimi jak inwestorzy, właściciele nieruchomości oraz decydenci. Poprzez wizualizacje trójwymiarowe i symulacje, możliwe jest lepsze zrozumienie projektu oraz dokładne przedstawienie planów i koncepcji dla różnych interesariuszy.
… TRENDY

 

 • Wielodyscyplinarność i integracja: Trendem w modelowaniu BIM jest coraz większa integracja różnych dyscyplin, takich jak architektura, inżynieria, zarządzanie projektem, kosztorysowanie i inne, w celu lepszego zarządzania całym procesem budowlanym. Integracja ta przyczynia się do lepszej koordynacji projektu oraz minimalizacji ryzyka błędów i konfliktów.
 • Wykorzystanie chmury obliczeniowej: Coraz większe wykorzystanie chmury obliczeniowej w modelowaniu BIM umożliwia przechowywanie i udostępnianie dużej ilości danych oraz umożliwia współpracę między różnymi uczestnikami projektu w czasie rzeczywistym. To przyczynia się do zwiększenia efektywności i elastyczności pracy z modelem BIM.
 • Analiza danych i sztuczna inteligencja: Trendem jest również rosnące wykorzystanie analizy danych i sztucznej inteligencji w modelowaniu BIM, co umożliwia przewidywanie wyników, optymalizację projektów oraz lepsze zrozumienie zachowań i trendów w ramach procesu budowlanego.
 • Rozszerzona rzeczywistość (AR) i wirtualna rzeczywistość (VR): Wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości staje się coraz powszechniejsze w modelowaniu BIM. Pozwala to na lepsze wizualizacje projektów, prezentacje dla klientów oraz szkolenia dla pracowników, co przyczynia się do lepszego zrozumienia projektów i lepszej komunikacji w trakcie procesu budowlanego.
 • Zastosowanie BIM w fazie eksploatacji: Trendem jest coraz większe wykorzystanie modeli BIM również w fazie eksploatacji budynków. BIM umożliwia lepsze zarządzanie nieruchomościami, planowanie konserwacji, przeglądy techniczne oraz modernizacje, co przyczynia się do zwiększenia efektywności zarządzania nieruchomościami i obniżenia kosztów utrzymania budynków.
 • Zastosowanie BIM w procesie prefabrykacji: Trendem jest również rosnące wykorzystanie modeli BIM w procesie prefabrykacji, co umożliwia lepsze planowanie produkcji, optymalizację procesów prefabrykacji oraz minimalizację kosztów i czasu wykonania. Dzięki temu możliwe jest szybsze i bardziej efektywne wznoszenie konstrukcji oraz obiektów budowlanych.
 • Cyfrowe bliźniaki budynków (Digital Twins): Coraz większe wykorzystanie cyfrowych bliźniaków budynków, czyli cyfrowych reprezentacji rzeczywistych obiektów, umożliwia monitorowanie stanu technicznego budynków, symulowanie zmian oraz planowanie działań konserwacyjnych. To przyczynia się do lepszego zarządzania cyklem życia budynku i minimalizacji kosztów utrzymania.

 


Loading